Beleidsplan

Beleidsplan BeDarts 

Inleiding 

Gedurende de afgelopen jaren was er geen regelmatige werking binnen BeDarts als overkoepelend verbond voor de Belgische dartssport. Sinds begin 2023 zijn er een aantal nieuwe bestuurders die de organisatie nieuw leven hebben ingeblazen.  

Onderdeel hiervan is de opmaak van een nieuw beleidsplan waarmee een toekomstvisie voor de periode 2024-2026 wordt uitgetekend. Op basis van deze toekomstvisie worden acties voorgesteld die door de Raad van Bestuur en aangesloten vrijwilligers zullen worden opgenomen. 

Missie en visie 

Missie 

BeDarts is als enige Belgische dartsfederatie aangesloten bij en erkend door de World Darts Federation (WDF). BeDarts wil de dartssport in België promoten en bevorderen waarbij reeds bestaande federaties en clubs als belangrijkste partners worden aanzien. Het wil zowel de competitieve als recreatieve amateurspelers vertegenwoordigen, de dartssport verenigen en van een bloeiende toekomst voorzien. 

Visie 

BeDarts heeft een aantal doelstellingen die het in de komende beleidstermijn (2024-2025) wil realiseren. Om dit te bereiken doet het een beroep op het zittende Bestuur, aangesloten leden en vrijwilligers: 
 

 • Opzetten van een competitiestructuur en voortzetten van BK organisatie: door middel van de competitiestructuur wordt een nationaal team samengesteld dat naar relevante evenementen wordt gestuurd. Daarnaast is de organisatie van een Belgische kampioenschap één van de speerpunten van BeDarts. 
   
 • Erkenning van darts door Sport Vlaanderen: darts heeft momenteel geen officiële erkenning binnen het Belgische sportlandschap. Doelstelling is om hier in de komende twee jaar verandering in te brengen. 
   
 • Toenadering zoeken tot andere organisaties in het Belgische dartslandschap: het Belgische dartslandschap is momenteel sterk versnipperd (meerdere bonden, vele regionale verbonden, tal van onafhankelijke tornooien) waarbij iedereen werkt op een eiland. Doel is om te zoeken naar verbinding tussen al deze initiatieven terwijl ze wel op zichzelf kunnen blijven werken. 
   
 • Ondersteuning en begeleiding van jeugdspelers: om de dartssport te doen groeien en toekomstgericht te werken, dient er een ondersteuning van de jeugd uitgebouwd te worden binnen BeDarts. 
   
 • Bestendigen van inkomsten: Momenteel komen de inkomsten van BeDarts voornamelijk vanuit de spelers (bijdragen vanuit het inschrijvingsgeld, consumptie op tornooien). Op lange termijn dienen er een aantal vaste inkomstenstromen uit bv. sponsoring, subsidies, lidgelden opgezet te worden om ook een vaste werking op te kunnen zetten. 

Vaststellingen 

Bij een analyse van de dartssport in België komen we als BeDarts bestuur tot een aantal vaststellingen: 

 • Darts is populairder dan ooit. De afgelopen drie jaar heeft een echte dartsboom plaatsgevonden die ervoor heeft gezorgd dat er tal van nieuwe spelers zijn weg heeft gevonden naar het dartsbord en ook tal van nieuwe clubs zijn opgericht. Op tal van plaatsen vinden dartstornooien plaats met telkens mooie opkomsten. Er is echter geen overzicht van wie die spelers zijn. 
   
 • Er zijn tal van structuren die competities organiseren. Deze voornamelijk regionale structuren bieden kansen aan spelers om op regelmatige basis tegen andere clubs wedstrijden te spelen en werken op min of meer onafhankelijke manier van elkaar. 
   
 • Meerdere initiatieven en verbonden sturen momenteel hun eigen nationaal team naar internationale tornooien. Zij organiseren net als BeDarts een zelfde type rankings om hun teams samen te stellen. 
   
 • Darts wordt in België nog vaak gezien als een spel en is niet erkend als sport of sportieve vrijetijdsbesteding. 
   
 • Er zijn heel wat structuren waarbinnen jeugdspelers momenteel begeleid worden (workshops binnen dartwinkels, locaties waar specifieke jeugdtornooien georganiseerd worden, privépersonen die als coach optreden, clubs die jeugdtrainingen opzetten,…). 
   
 • BeDarts zet nog maar sinds 2023 opnieuw rankingtornooien op en zal voor het eerst in 2024 een BK organiseren. BeDarts heeft een onstabiele financiële basis doordat het momenteel afhankelijk is van de inkomsten gegenereerd via tornooien. 

  

Doelstellingen 

Uit de vaststellingen en SWOT-analyse komen volgende doelstellingen voor BeDarts in de periode 2024-2025 naar boven: 
 

 1. BeDarts ontwikkelt een aanbod aan organisaties, zowel voor de competitieve als recreatieve darter. 
  • A. Organisatie van een jaarlijks terugkerende rankingstructuur.
  • B. Organisatie van het individuele en koppel BK op jaarlijkse basis. 
  • C. Organisatie van een BK gericht op teams. 
  • D. Organisatie van een vernieuwend finaletornooi waarbij meerdere individuele tornooien samenkomen. 
  • E. Ontwikkeling van organisaties voor de recreatieve darter
 2. Binnen BeDarts worden alle voorbereidingen getroffen om van darts een erkende sportieve vrijetijdsbesteding te maken tegen 2026. 
  • A. Een nieuwe structuur wordt uitgetekend en opgezet.
  • B. Aansluiting van meerdere dartsverbonden.
  • C. Opzetten van een ledenadministratie.
  • D. Opzetten van een administratieve rapportage in lijn met vereisten Sport Vlaanderen.
  • E. Uitwerking van een beleidsplan in lijn met de verwachtingen van Sport Vlaanderen.
  • F. Voorbereiding tot aanvraag van erkenning darts bij Sport Vlaanderen.
 3. BeDarts opent contacten met andere organisaties binnen de dartssport en zoekt naar manieren om synergiën. 
  • A. Keuze van organisaties om mee rond de tafel te gaan zitten. 
  • B. In samenwerking met de organisaties plannen uitwerken om de structuur van de dartssport in België te vereenvoudigen.
 4. BeDarts biedt jeugdspelers, zowel competitief als recreatief, mogelijkheden om hun talenten te ontplooien.
  • A. Overleg met en ondersteuning van reeds bestaande initiatieven met betrekking tot jeugdbegeleiding.
  • B. Begeleiding van spelers naar internationale tornooien. 
  • C. Opzetten van internationaal jeugdtornooi in België.
  • D. Opzetten van een laagdrempelig initiatief om jongeren kennis te laten maken met darten.
 5. BeDarts diversifieert haar inkomstenstromen om lange termijnwerking te verzekeren. 

Acties 

1-A 

 • Evaluatie per rankingtornooi 2023-2024 of de gebruikte locatie kan hergebruikt worden in het jaar erna. 
 • Tijdig invullen van de kalender 2024-2025. Hoe gaat BeDarts de kalender zetten in de toekomst in functie van de plaats op de kalender van andere grote tornooien? 
 • Hergebruik van structuren die opgezet zijn voor 2023-2024. 

1-B 

 • Evaluatie na BK 2024 
 • Uitschrijven van open vraag naar stads- en gemeentebesturen begin 2024 voor kandidaatstelling BK 2025 en 2026. 
 • Hergebruik van structuren die opgezet zijn voor BK 2024 (inschrijvingen etc) 

1-C 

 • Uitwerking concept 
 • Keuze van geschikte locatie en datum 
 • Hergebruik van structuren die opgezet zijn voor BK 2024 (inschrijvingen etc) 

1-D 

 • Uitwerking concept 
 • Benaderen van andere organisatoren van dartstornooien. 
 • Hergebruik van structuren die opgezet zijn voor andere BeDarts tornooien. 

1-E 

 • Uitwerking concepten. 

2-A 

 • Onderzoek naar, uitwerking en opzetten van benodigde structuren. 
 • Uitbereiding van bestuurdersploeg BeDarts in lijn met vereisten van Sport Vlaanderen. 

2-B 

 • Eerste ronde van de dartsverbonden: informatievergaring en voorstellen van huidig beleidsplan. 
 • Uitwerken van plan wat BeDarts kan aanbieden aan dartsverbonden. 
 • Pilot van BeDarts aanbod bij reeds aangesloten verbonden en verfijnen van aanbod op basis van feedback. 
 • Tweede ronde van de dartsverbonden: voorstelling aanbod BeDarts en bespreken aansluitingsmogelijkheden 

2-C 

 • Onderzoek en selectie naar manier van ledenadministratie. 
 • Onderzoek en selectie van verzekeraar van de leden. 
 • Uitwerking ledenaanbod BeDarts: hoe kan je lid worden? 
 • Registratie van leden 

2-D 

 • Onderzoek naar wat jaarlijkse rapportage voor Sport Vlaanderen dient in te houden. 
 • Opzetten van structuren om deze rapportage jaarlijks op correcte manier uit te voeren. 
 • Overleg met andere sportfederaties hoe deze jaarlijkse rapportage loopt. 

2-E 

 • Informatievergaring: hergebruik van informatie uit eerste ronde met verbonden uit 2-B, extra gesprekken met dartsverbonden die aangesloten zijn bij BeDarts. 
 • Raadplegen andere sportverbonden omtrent procedure hoe hun beleidsplan wordt opgesteld. 
 • Leden enquête om de input van de individuele darter te verzamelen. 
 • Uitwerken van beleidsplan op basis van input verbonden, individuele darters en visie bestuurders.  

2-F 

 • Overleg met Sport Vlaanderen welke bijkomende voorbereidingen moeten worden getroffen om op een correcte manier een aanvraag in te dienen ter erkenning. 
 • Overleg met andere sportfederaties die recent zijn erkend om hun traject en mogelijke struikelblokken te leren kennen. 

3-A 

 • Lijst aanleggen van organisaties waar potentieel synergiën mee kunnen gevonden worden. 
 • Contacten leggen en gesprek aangaan met de organisatie (wat zijn onze/hun problemen, wat zijn onze/hun sterktes, waar zien we mogelijkheden om samen dingen te doen?). 

3-B 

 • Wat kan BeDarts inbrengen in dergelijke samenwerkingen? Wat is het aanbod van BeDarts? 
 • Overleg met andere organisaties waar zij mogelijkheden zien tot samenwerking en vereenvoudiging van de organisatiestructuur van de dartssport in België. 

4-A 

 • Overzicht aanleggen van organisaties die momenteel iniatieven gericht op jeugd ontplooien en actief promoten. 
 • Uitwerking aanbod BeDarts: wat kan BeDarts voor deze organisaties eventueel betekenen? 
 • Sluiten van samenwerkingsverbanden ter ondersteuning van de begeleiding van jeugdspelers. 

4-B 

 • Onderzoek hoe BeDarts mogelijkheden kan aanbieden aan Belgische jeugdspelers om zich te ontplooien op internationale tornooien 
 • Keuze van tornooien die BeDarts ondersteunt. 
 • Uitwerking plan van aanpak voor ondersteuning en begeleiding van jeugdspelers richting internationale tornooien. 

4-C 

 • Selectie van concept voor een internationaal jeugdtornooi. 
 • Zoeken naar geschikte en eenvoudig bereikbare locatie. 
 • Organisatie volgens de structuren reeds opgezet in het tornooi-overzicht. 

4-D 

 • Uitwerking van concept dat kan gebruikt worden om jeugdspelers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de dartssport. 
 • Zoeken van partners om dit op een kostenefficiënte manier op te zetten. 
 • Zoeken naar op jeugd gerichte partners die dergelijk concept lokaal willen opzetten voor de jeugd.