Privacyverklaring van BeDarts vzw

Versie 31 januari 2019

BeDarts vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Als organisatie verwerken we jouw persoonsgegevens uiteraard enkel voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en dit als gevolg van jouw inschrijving als lid, rechtstreeks bij BeDarts vzw, bij één van de aangesloten verbonden of voor een inschrijving voor een tornooi/wedstrijd/evenement. BeDarts vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).  

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

 BeDarts vzw –  BestuurBedarts@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de mogelijke volgende doeleinden:

  • Voor een correcte ledenadministratie en controle van je lidmaatschap/inschrijving
  • Voor het versturen van uitnodigingen relevant aan het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
  • Persoonlijke kenmerken van het aangesloten lid: geslacht, geboortedatum.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulier, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, ….  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Waarom verwerken wij BEELDMATERIAAL?

Gedurende activiteiten worden vaak foto’s en video’s genomen om terug te blikken en ter promotie van Darts. Bij de inschrijving wordt toestemming gevraagd voor het maken en het delen van foto’s en video’s via onze website en sociale media-kanalen waarop je in close up te zien bent (portretrecht).

Deze toestemming is uiteraard steeds te herzien. Mocht je merken dat er volgens jou ongepaste beelden gedeeld werden, kan je ons steeds vragen deze te verwijderen.

Verstrekken we gegevens aan derden?

BeDarts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (zie bovenstaande doeleinden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BeDarts vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Om dit wat concreter te maken geven we graag enkele voorbeelden mee van derden die (delen van) jouw gegevens kunnen verkrijgen: World Darts Federation (WDF) (overkoepelende dartsorganisatie), webhost, …

Uiteraard blijven we er steeds voor waken dat gegevens die we delen met derden beperkt is tot wat noodzakelijk wordt geacht voor de dienstverlening die deze derden verschaffen.

WELKE bewaartermijn HANTEREN WE?

We bewaren je gegevens tot maximum twee jaar na het einde van het lopende seizoen. Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Op welke wijze worden jouw gegevens beveiligd?

Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en zijn bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid. Alle personen die namens BeDarts vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Persoonsgegevens bewaren we hoofdzakelijk in excelbestanden op een gezamelijke ´drive´. De toegang tot deze bestanden is beperkt tot de bestuursleden. Elk bestuurslid die toegang heeft, beschikt over een login en wachtwoord.

Voor de beveiliging van jouw gegevens op onze drive wijzigen we het wachtwoord bij een bestuurswissel.

Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Indien een vraag gesteld wordt tot het verwijderen van alle persoonlijke identiteitsgegevens betekent dit ook het einde van het lidmaatschap/inschrijving. Bij een verwijdering in de loop van een seizoen, worden je contactgegevens verwijdert uit onze bestanden. Je naam blijft zichtbaar op Rankings.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Wij kunnen je vragen om je te identificeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijziging privacy statement

BeDarts vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.